Samstag, 4. Juli 2020, 11:35 UTC+2

Sie sind nicht angemeldet.

  • Anmelden
  • Registrieren

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Kyuunin. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Hikari Senshu Männlich

Kaichuudentou

Beiträge: 97

Geschlecht: Männlich

Wohnort: Kumogakure

19 Auszeichungen

Themenstarter Themenstarter

1

Sonntag, 24. Januar 2010, 00:52

Punkte-Liste

4 nach Zen Saiki

Konohagakure
Charakter
Posts dieses Jahr
Quantitäs-Punkte
übrige Posts
Qualitäts-Punkte
Punkte dieses Jahr
Aburame Shiro 11 - 11 - -
Akagawa Miharu 3 - 3 - -
Hasashi Riku - - - - -
Hyuuga Akio 93 4 13 1 5
Hyuuga Fudo 36 - 36 1 1 + 1 (Jutsu-Ersatz)
Kokoro Nephilem 10 - 10 - -
Neru Akiramaru 2 - 2 - -
Noriko Kasumi 34 2 -6 1 3
Satoshi - - - - -
Sonozaki Aiko 55 2 15 1 3
Taka Nezumi 5 - 5 - -
Tenka Kassei - - - - -
Tenka Zero 61 3 1 1 4
Uzumaki Narame 26 - 26 - -
Zukino Heiji 3 - 3 - -

Sunagakure
Charakter
Posts dieses Jahr
Quantitäs-Punkte
übrige Posts
Qualitäts-Punkte
Punkte dieses Jahr
Dokukaze Inagi 39 2 -1 1 3
Gentaru Obuza - - - - -
Gunsen Shinaku - - - - -
Harakuya Yashine - - - - -
Hayai Makani 25 1 5 2 3
Hayai Sayo 25 1 5 2 3
Itazura Eiichiro 8 - 8 2 2
Kanemusha Sakura 51 1 -9 - 1
Pukachi - - - - 2
Sakusen Katukasu 9 - 9 1 1 + 1 (Jutsu-Ersatz)
Shiraha Karasu 37 1 17 1 2
Zaiki Kami - - - - -

Kirigakure
Charakter
Posts dieses Jahr
Quantitäs-Punkte
übrige Posts
Qualitäts-Punkte
Punkte dieses Jahr
Demizu Yuuka 75 1 15 1 2
Gin Aoi 41 2 1 1 3
Hyougetsu Shiro 27 - 27 - -
Suzuki Yumi 69 3 9 1 4
Tsunami Mako 54 1 -6 1 2 + 1 (Jutsu-Ersatz)
Yamato Kira 2 - 2 - -
Yonekura Masahiro - - - - -
Yuusha Kurono 71 3 11 1 4

Kumogakure
Charakter
Posts dieses Jahr
Quantitäs-Punkte
übrige Posts
Qualitäts-Punkte
Punkte dieses Jahr
Akuma Dante 16 - 16 - - (Maximum)
Fuon Irihi 4 - 4 - -
Hikari Kane 7 - 7 - -
Hikari Senshu 61 3 1 1 4
Hinome Kisu - - - - -
Kaori Hotaru - - - - -
Kasai Genso 51 2 11 1 3
Kusanagi Kurama 52 2 12 1 3
Kusanagi Kanayo 16 - 16 - -
Kusanagi Saishin 5 - 5 - -
Ryu Shigeko 44 2 4 1 3
Sagittarius Arashi 15 - 15 - -

Iwagakure
Charakter
Posts dieses Jahr
Quantitäs-Punkte
übrige Posts
Qualitäts-Punkte
Punkte dieses Jahr
Amaya Takero - - - - -
Daichi Raiu 63 3 3 1 4
Daichi Yuki 59 3 -1 1 4
Zatoichi Hattori 56 - 56 1 1

Otogakure
Charakter
Posts dieses Jahr
Quantitäs-Punkte
übrige Posts
Qualitäts-Punkte
Punkte dieses Jahr
Fushou Akuryou 45 2 5 1 3
Hono Mikomi 47 2 7 1 3
Karyuu Minato - - - - -
Kaguya Kenshi 51 - 51 1 1
Senki Marake 44 2 4 1 3

Amegakure
Charakter
Posts dieses Jahr
Quantitäs-Punkte
übrige Posts
Qualitäts-Punkte
Punkte dieses Jahr
- - - - - -

Takigakure
Charakter
Posts dieses Jahr
Quantitäs-Punkte
übrige Posts
Qualitäts-Punkte
Punkte dieses Jahr
Megumi Midori 47 2 7 2 4
Namiashi Kaien - - - - -
Saisho Akira 50 1 -10 1 2
Yugata Nikko - - - - -

Kusagakure
Charakter
Posts dieses Jahr
Quantitäs-Punkte
übrige Posts
Qualitäts-Punkte
Punkte dieses Jahr
- - - - - -

Ausland
Charakter
Posts dieses Jahr
Quantitäs-Punkte
übrige Posts
Qualitäts-Punkte
Punkte dieses Jahr
- - - - - -

Unabhängig
Charakter
Posts dieses Jahr
Quantitäs-Punkte
übrige Posts
Qualitäts-Punkte
Punkte dieses Jahr
Dokuyaku Makuya 7 - 7 - -
Fushime Naru 10 - 10 1 1
Hekiougi Rito 36 - 36 1 1
Jikken Nanbahatsu - - - - -
Kyokuko Tsuki 20 - 20 1 1 - 1 (Jutsu-Zusatz)
Shingai Akuma 8 - 8 - -
Hekiougi Mifune 47 2 7 1 3
Iesu Urien - - - - -
Kagai Yatsu - - - - 1
Nagagutsu o Haita Neko - - - - -
Obata Sugeo - - - - -
  • Zum Seitenanfang

Hikari Senshu Männlich

Kaichuudentou

Beiträge: 97

Geschlecht: Männlich

Wohnort: Kumogakure

19 Auszeichungen

Themenstarter Themenstarter

2

Donnerstag, 12. Januar 2012, 21:41

5 & 6 nach Zen Saiki


Die letzte Spalte ist die für euch wichtige, sie gibt euch die Anzahl der Punkte an, die ihr nach dem kompletten Skip bekommen habt. Das sind die Punkte von 5 nach Zen Saiki plus die Durchschnittspunkte für das imaginäre 6 nach Zen Saiki, nämlich 3 Punkte bzw. 1 Punkt bei bereits erreichtem Jounin-Durchschnitt.

Konohagakure
Charakter
Posts dieses Jahr
Quantitäs-Punkte
übrige Posts
Qualitäts-Punkte
Punkte dieses Jahr
Gesamtpunkte
Aburame Shiro 0 + 11 - 11 - - 3
Akagawa Miharu 0 + 3 - 3 - - 3
Hyuuga Akio 47 + 13 3 - 1 3 + 1 7
Hyuuga Subaru 1 - 1 - - 3
Kokoro Nephilem 0 + 10 - 10 - - 3
Nara Sakkaku 20 1 - 1 1 + 1 5
Neru Akiramaru 0 + 2 - 2 - - 3
Tenka Zero - - - - - -
Noriko Kasumi 49 - 6 2 3 1 2 + 1 6
Sonozaki Aiko 23 + 15 2 -2 1 2 + 1 6
Taka Nezumi 1 + 5 - 6 - - 3
Zukino Heiji 0 + 3 - 3 - - 3
Hasashi Riku - - - - - 1
Hyuuga Fudo - - - - -1* -

Sunagakure
Charakter
Posts dieses Jahr
Quantitäs-Punkte
übrige Posts
Qualitäts-Punkte
Punkte dieses Jahr
Gesamtpunkte
Hayai Makani - - - - - -
Hayai Sayo - - - - - -
Itazura Eiichiro - - - - - -
Dokukaze Inagi 39 - 1 2 -2 1 2 + 1 6
Dei Yonsuke 9 - 9 - - 3
Kotetsu Fenikkusu - - - - - 3
Sakusen Katukasu 50 + 9 3 -1 2 3 + 2 - 1* 7
Shiraha Karasu 52 + 17 3 9 1 3 + 1 7
Gunsen Shinaku - - - - - 1
Kanemusha Sakura 10 - 9 - 1 - - 1
Zankoku Iriai - - - - - (Maximum) -

Kirigakure
Charakter
Posts dieses Jahr
Quantitäs-Punkte
übrige Posts
Qualitäts-Punkte
Punkte dieses Jahr
Gesamtpunkte
Gin Aoi - - - - - -
Kitashima Hina - - - - - 3
Shinki Ying - - - - - -
Suzuki Yumi 15 + 9 1 4 1 1 + 1 5
Yamato Kira 34 + 2 2 -4 1 2 + 1 6
Yuusha Kurono 18 + 11 1 9 1 1 + 1 5
Ryuudouin Reita 7 - 7 - - 3
Demizu Yuuka 16 + 15 - 31 - - 1
Hantou Yasumi - - - - - (Maximum) -
Hyougetsu Shiro 7 - 34 - - 1
Tsunami Mako 27 - 6 - 21 - - 1

Kumogakure
Charakter
Posts dieses Jahr
Quantitäs-Punkte
übrige Posts
Qualitäts-Punkte
Punkte dieses Jahr
Gesamtpunkte
Fuon Irihi - - - - - -
Hikari Senshu 15 + 1 1 -4 1 1 + 1 5
Hinome Kisu - - - - - 3
Kasai Genso 21 + 11 1 12 1 1 + 1 5
Noah Lavi 12 - 12 - - 3
Ryu Shigeko 10 + 4 1 -6 - 1 4
Hikari Kane 0 + 7 - 7 - - 3
Kusanagi Kanayo 0 + 16 - 16 - - 3
Kusanagi Kurama 0 + 12 1 -8 - 1 4
Kusanagi Saishin 8 + 5 - 13 - - -
Sagittarius Arashi 2 + 15 - 17 - - 1
Sagittarius Haretsu - - - - - 1

Iwagakure
Charakter
Posts dieses Jahr
Quantitäs-Punkte
übrige Posts
Qualitäts-Punkte
Punkte dieses Jahr
Gesamtpunkte
Daichi Raiu 59 + 3 3 2 1 3 + 1 7
Daichi Yuki 51 - 1 2 10 1 2 + 1 6
Raigen Fuma 15 1 -5 - 1 4
Yonoshida Hamu - - - - - -
Amaya Takero - - - - - 1
Zatoichi Hattori 20 + 56 1 16 1 1 + 1 - 1* 2
Kamizuru Chinoubachi - - - - - (Maximum) -
Kototeki Jinai 2 - 2 - - 1
Teitai Tetsu 12 - 12 - - (Maximum) -

Otogakure
Charakter
Posts dieses Jahr
Quantitäs-Punkte
übrige Posts
Qualitäts-Punkte
Punkte dieses Jahr
Gesamtpunkte
Fushou Akuryou 58 + 5 3 3 2 3 + 2 8
Hono Mikomi 46 + 7 3 -7 1 3 + 1 7
Senki Marake 37 + 4 2 1 1 2 + 1 6
Fuuma Hiyoko - - - - - (Maximum) -
Kaguya Kenshi 38 + 51 1 29 - 1 - 1* 1

Amegakure
Charakter
Posts dieses Jahr
Quantitäs-Punkte
übrige Posts
Qualitäts-Punkte
Punkte dieses Jahr
Gesamtpunkte
Azami Tensai - - - - - (Maximum) -

Takigakure
Charakter
Posts dieses Jahr
Quantitäs-Punkte
übrige Posts
Qualitäts-Punkte
Punkte dieses Jahr
Gesamtpunkte
Megumi Midori - - - - - -
Shikon Rika - - - - - -
Yugata Nikko - - - - - -
Saisho Kurai 113 5 13 1 5 + 1 8
Namiashi Kaien - - - - - -
Saisho Akira 134 - 10 2 4 2 2 + 2 3

Kusagakure
Charakter
Posts dieses Jahr
Quantitäs-Punkte
übrige Posts
Qualitäts-Punkte
Punkte dieses Jahr
Gesamtpunkte
- - - - - - -

Ausland
Charakter
Posts dieses Jahr
Quantitäs-Punkte
übrige Posts
Qualitäts-Punkte
Punkte dieses Jahr
Gesamtpunkte
- - - - - - -

Unabhängig
Charakter
Posts dieses Jahr
Quantitäs-Punkte
übrige Posts
Qualitäts-Punkte
Punkte dieses Jahr
Gesamtpunkte
Dokuyaku Makuya 0 + 7 - 7 - - 1
Fushime Naru 0 + 10 - 10 - -1* -
Hekiougi Mifune 22 1 2 1 1 + 1 5
Hekiougi Rito 59 + 36 1 35 1 1 + 1 - 1* 2
Kaku Kenmon - - - - - -
Kyokuko Tsuki 56 + 20 1 16 1 1 + 1 - 1* 2
Shingai Akuma 19 + 8 - 27 - - 1
Jikken Nanbahatsu 10 - 10 - - 3


* Ich habe die Möglichkeit wieder entfernt, Qualitäts-Punkte trotz 0 Quantitäts-Punkten zu bekommen, da dies zu einer unfairen Verdopplung im nächsten Jahr führen kann. Das wurde im letzten Jahr so gemacht, d.h. um diese Verdopplung zu vermeiden, bekamen Fudo (entfällt, weil NPC geworden), Katukasu, Hattori, Kenshi, Naru, Rito und Tsuki wieder einen Punkt abgezogen.
  • Zum Seitenanfang

Ähnliche Themen